เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

คอมพิวเตอร์พื้นฐาน ม.1 (1/2558)

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

ศึกษาการทำงาน บทบาท และประโยชน์ของคอมพิวเตอร์ ลักษณะสำคัญและผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศในด้านคุณภาพชีวิต สังคม และการเรียนการสอน ความหมาย ประเภท และวิธีการประมวลผลข้อมูลให้เป็นสารสนเทศ การจัดการสารสนเทศด้วยการเก็บรวบรวม การตรวจสอบ และการดูแลรักษาข้อมูล ตลอดจนระดับของสารสนเทศ

โดยนำทักษะการใช้เทคโนโลยีควบคู่กับทักษะการแสวงหาความรู้ไปศึกษาการทำงานของคอมพิวเตอร์ และสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับบทบาท ประโยชน์ ลักษณะสำคัญ และผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศในด้านต่าง ๆ ใช้ทักษะการจัดการและทักษะการแก้ปัญหานำข้อมูลไปประมวลผลให้เป็นสารสนเทศและปฏิบัติการจัดการสารสนเทศที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถ และทักษะในการทำงาน รู้จักแก้ปัญหา สามารถจัดการสารสนเทศ ใช้งานคอมพิวเตอร์ และประมวลผลข้อมูลในชีวิตประจำวันได้อย่างเป็นระบบ ใฝ่เรียนรู้ เห็นความสำคัญของผลกระทบที่เกิดจากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และมีจิตสาธารณะ