คอมพิวเ้ตอร์พื้นฐาน ม.5/1 (1/2558)
ผู้สอน

ดาวี ตันเวียง

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
คอมพิวเ้ตอร์พื้นฐาน ม.5/1 (1/2558)

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
15314

สถานศึกษา
โรงเรียนเมืองยมวิทยาคาร

คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษาองค์ประกอบของระบบสารสนเทศ องค์ประกอบ หลักการทำงาน และคุณลักษณะ (Specification) ของคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง หน่วยรับเข้า หน่วยประมวลผลกลาง หน่วยความจำรอง หน่วยความจำหลัก และหน่วยส่งออก การรับและส่งข้อมูลผ่านระบบทางขนส่งข้อมูลหรือบัส ระบบสื่อสารข้อมูลสำหรับเครือข่ายคอมพิวเตอร์ผ่านโพรโตคอล และการถ่ายโอนข้อมูลแบบขนานและแบบอนุกรม การติดต่อสื่อสาร การค้นหาข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ต การสร้างชิ้นงานหรือโครงงานคอมพิวเตอร์ การศึกษาผลกระทบด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากงานที่สร้าง และข้อควรปฏิบัติสำหรับผู้ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

โดยการนำทักษะการใช้เทคโนโลยี ทักษะการแก้ปัญหา และทักษะการแสวงหาความรู้ ด้วยการเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์กับเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตผ่านโพรโตคอลเพื่อติดต่อสื่อสาร สร้างชิ้นงานหรือโครงงานคอมพิวเตอร์ และถ่ายทอดความคิดในการแก้ปัญหาอย่างมีขั้นตอน

เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความสามารถในการสื่อสารและใช้ทักษะชีวิตติดต่อกับผู้อื่นผ่านทางเครือข่ายคอมพิวเตอร์ได้อย่างสุภาพ ปฏิบัติข้อบังคับของระบบที่ใช้งาน มีศีลธรรม มีจิตสาธารณะ และปฏิบัติตามกฎหมาย และใช้คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงอย่างรู้คุณค่าและประหยัดทรัพยากร


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.