ง30245 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น

ชาญยุทธ มีโพธิ์

โรงเรียนวัดสิงห์

คำอธิบายชั้นเรียน