เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ฟิสิกส์ ม.5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ศึกษา วิเคราะห์ สืบค้น สำรวจตรวจสอบ ทดลอง และอธิบายเกี่ยวกับการถ่ายโอนพลังงานคลื่นกล คลื่นผิวน้ำ การซ้อนทับของคลื่น สมบัติของคลื่น คลื่นนิ่งและการสั่นพ้อง ธรรมชาติของเสียง อัตราเร็วเสียงและการเคลื่อนที่ของคลื่นเสียง ความเข้มเสียงและการได้ยิน เสียงดนตรี การเกิดบีตส์และคลื่นนิ่ง ปรากฏการณ์ดอปเพลอร์และคลื่นกระแทก และการนำความรู้เรื่องเสียงไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน การสะท้อน การหักเห การแทรกสอด การเลี้ยวเบนของแสง เกรตติง การกระเจิงของแสง อัตราเร็วแสงและการทดลองเกี่ยวกับเลนส์บาง ปรากฏการณ์เกี่ยวกับแสงและทัศนอุปกรณ์ ความสว่าง การถนอมสายตา ตาและการมองเห็นสี การผสมแสงสีและการผสมสารสี สามารถประยุกต์ความรู้เรื่องคลื่นกล เสียง และแสงในรูปแบบโครงงานหรือการวิจัย และใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบค้นข้อมูล การอภิปราย การวิเคราะห์ การเปรียบเทียบ การสำรวจตรวจสอบ การทำนาย และการทดลอง เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความสามารถในการตัดสินใจ นำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม