เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

English for Informative Public Speaking (IPS)

เกี่ยวกับชั้นเรียน

นงลักษณ์ แพงเรือน

โรงเรียนตราษตระการคุณ จังหวัดตราด

คำอธิบายรายวิชา

การพูดภาษาอังกฤษเพื่อให้ข้อมูล กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เวลา 60 ชั่วโมง จำนวน 1.5 หน่วยกิต

ศึกษาเกี่ยวกับการพูดเพื่อให้ข้อมูล วัจนภาษา อวัจนภาษา การเลือกและกำหนดขอบเขตหัวข้อเรื่อง การกำหนดประเด็นหลักและประเด็นเฉพาะ การเลือกใช้รูปแบบของบทพูดและเขียนโครงร่างของบทพูด การเตรียมสื่อประกอบการนำเสนอ การใช้ภาษาอังกฤษในการพูดนำเสนอ การใช้ระดับเสียงสูงต่ำ การเน้นคำ เน้นคำสำคัญในประโยคและจังหวะการหยุดในช่วงจบประโยค การออกเสียงภาษาอังกฤษและใช้ไวยากรณ์ทางภาษา การใช้อวัจนภาษา การนำเสนอเนื้อหาที่มีความถูกต้องตามหลักวิชาการตามหัวข้อเรื่องและเวลาที่กำหนด การใช้สื่อประกอบการพูดนำเสนอที่สอดคล้องและเหมาะสมกับหัวข้อเรื่อง

โดยใช้กระบวนการทางภาษา กระบวนการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง กระบวนการกลุ่มและกระบวนการปฏิบัติ

เพื่อให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะด้านการเตรียมและเนื้อหา สมรรถนะด้านการนำเสนอและรู้ถึงคุณค่าของการพูดภาษาอังกฤษเพื่อให้ข้อมูลและประโยชน์ที่จะนำไปใช้ในอนาคต ทั้งในการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ

ผลการเรียนรู้

1. มีความรู้เกี่ยวกับความหมายของการพูดเพื่อให้ข้อมูล ประเภทของการพูดเพื่อให้ข้อมูล จุดมุ่งหมายของการพูดเพื่อให้ข้อมูล รูปแบบของการพูดเพื่อให้ข้อมูลแต่ละประเภท

2. มีความรู้เกี่ยวกับการออกเสียง การเน้นคำ การใช้เสียงสูงต่ำ การเน้นคำสำคัญในประโยคและจังหวะการหยุดในช่วงจบประโยค

3. มีความรู้เกี่ยวกับท่วงทีการเดิน การยืน การวางท่า การใช้ศีรษะ การใช้มือและแขน และการแสดงสีหน้า

4. มีความรู้เกี่ยวกับการเลือกและกำหนดขอบเขตหัวข้อเรื่องที่เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ เวลาการนำเสนอ ผู้ฟัง และโอกาสในการพูด

5. มีความรู้เกี่ยวกับการกำหนดประเด็นหลักและประเด็นเฉพาะในการนำเสนอให้สอดคล้องและเหมาะสมกับผู้ฟัง และโอกาสการพูด

6. มีความรู้เกี่ยวกับการเลือกใช้รูปแบบของบทพูดและเขียนโครงร่างของบทพูด การเลือกใช้คำเชื่อมประโยค ให้สอดคล้องและเหมาะสมกับหัวข้อเรื่อง ผู้ฟังและโอกาสในการพูด

7. มีความรู้เกี่ยวกับการเตรียมสื่อประกอบการนำเสนอ ที่สอดคล้องกับเนื้อหา น่าเชื่อถือ ช่วยให้เนื้อหามีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น และการใช้ signposts ได้เหมาะสมขณะใช้สื่อประกอบการนำเสนอ

8. สามารถนำเสนอเนื้อหาที่มีความถูกต้องตามหลักวิชาการตามหัวข้อเรื่องที่กำหนด มีการยกตัวอย่าง ใช้สถิติหรือผลการวิจัยที่สอดคล้องกับหัวข้อเรื่องประกอบการพูดนำเสนอ เพื่อโน้มน้าวใจผู้ฟังให้คล้อยตาม

9. สามารถออกเสียงภาษาอังกฤษ (pronunciation) ได้อย่างคล่องแคล่ว ชัดถ้อยชัดคำ ใช้โครงสร้างประโยค (structure) ใช้คำสันธาน (connectors) ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม สอดคล้องกับหัวข้อเรื่องที่พูด

10. สามารถใช้เสียงสูงต่ำ (intonation) การเน้นคำสำคัญในประโยคและจังหวะ (rhythm) การหยุดในช่วงจบประโยค (pausing and pace) และการใช้ความดังของเสียง (volume) อย่างถูกต้องเหมาะสม

11. สามารถใช้อวัจนภาษา เช่น ท่วงทีการเดิน การยืน การวางท่า การใช้ศีรษะ การใช้มือและแขน และการแสดงสีหน้าที่สอดคล้องเหมาะสมกับเนื้อหาที่พูด

12. สามารถนำเสนอข้อมูลอย่างมีลำดับขั้นตอนเหมาะสมตามรูปแบบการพูด และสอดคล้องกับหัวข้อเรื่อง ที่ประกอบด้วย คำทักทาย คำนำ/บทนำ/ประโยคเปิด เนื้อหา บทสรุป

13. สามารถใช้กราฟ รูปภาพ และสื่อมัลติมีเดียอื่นๆ ได้อย่างหลากหลาย สอดคล้องและเหมาะสมกับหัวข้อเรื่อง

14. สามารถพูดนำเสนอได้ครบถ้วนภายในเวลาที่กำหนด

15. รู้คุณค่าของการพูดภาษาอังกฤษเพื่อให้ข้อมูลและประโยชน์ที่จะนำไปใช้ในอนาคต ทั้งในการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพของผู้เรียน

รวมทั้งหมด 15 ผลการเรียนรู้