ม.607

เกี่ยวกับชั้นเรียน

อรรถชัย มุ่งประสพสุขี

โรงเรียนปทุมวิไล

ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

วิชาสุขศึกษา