4-4a

wichayaporn rajit

รร.วรราชาทินัดดามาตุวิทยา

คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษาขั้นตอนการพัฒนาโครงงานคอมพิวเตอร์ วัตถุประสงค์ของการใช้งาน กระบวนการทำงาน ออกแบบ ด้วยโปรแกรมไมโครซอฟต์แอคเซส และขั้นตอนการพัฒนาโครงงานคัดเลือกหัวข้อ ศึกษาค้นคว้าจัดทำโครงงาน พัฒนาโครงงาน จัดทำรายงาน นำเสนอและเผยแพร่ผลงานติดต่อสื่อสาร ค้นหาข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ตใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสร้างชิ้นงานหรือโครงงานอย่างมีจิตสำนึกและมีความรับผิดชอบ