ประวัติศาสตร์ม.5/1

ณัฐพงค์ จามจุรี

โรงเรียนประภามนตรี 2

คำอธิบายชั้นเรียน

รายวิชาประวัติศาสตร์ ส32102 กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม