เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

คอมพิวเตอร์ ม.6/2 1/2558

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ดาวี ตันเวียง

โรงเรียนเมืองยมวิทยาคาร

ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

รายวิชา การสร้างวิดีทัศน์ รหัส ง ๓๐๒๕๔ เวลา ๔๐ ชั่วโมง

ศึกษาเข้าใจหลักการตัดต่อภาพยนตร์ในขั้นต้น การนำเสนอ เทคนิคพิเศษที่ใช้ในภาพยนตร์

ปฏิบัติการจัดทำ workshop สำหรับการตัดต่อภาพยนตร์อย่างง่ายได้, ใช้ Transition และ Effect ประกอบในการตัดต่อภาพยนตร์ รวมถึงการตั้งค่าความเคลื่อนไหวของภาพ, ทำเทคนิคพิเศษ และ ไตเติ้ลให้กับภาพยนตร์ร่วมกับโปรแกรม Photoshop เรียนรู้การนำเสนอผลงาน การทำ Mastering และผลิตผลงานภาพยนตร์ในรูปแบบต่างๆ สร้างงานตัดต่อ VCD และ DVD อย่างง่ายเพื่อเก็บไว้ดู หรือสร้างเป็นอาชีพได้
เพื่อให้ผู้เรียนทำงานบนพื้นฐานของความเข้าใจ ความหมาย ความสำคัญ และประโยชน์วิธีการ และขั้นตอนการทำงาน ที่รับผิดชอบ การจัดการและการใช้เทคโนโลยีตลอดจนการปลูกฝังนิสัยรักการทำงานและปฏิบัติได้ด้วยตนเอง

มาตรฐาน ง ๓.๑

ผลการเรียนรู้

1.มีความรู้ เข้าใจ หลักการ พื้นฐานของการตัดต่อวิดีทัศน์

2.สามารถนำความรู้ทางด้านการผลิตและตัดต่อวิดีทัศน์ไปประยุกต์ใช้งานได้จริง

3.สามารถเรียนรู้การทำงานด้านตัดต่อวีดีโอลำดับภาพ และเอ็ฟเฟ็คร่วมกับงานวีดีโอทั้งภาพและเสียง

4.สามารถสร้างงานด้านการผลิตและตัดต่อภาพยนตร์โดยกระบวนการสร้างงานจริง

5.สามารถผลิตภาพยนตร์ในรูปของ VCD ,DVD