เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ม.4

 ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

คำอธิบายชั้นเรียน

เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ที่หลากหลายแก่ผู้เรียน