เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ม.4

คำอธิบายชั้นเรียน

เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ที่หลากหลายแก่ผู้เรียน