เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

001-101 ASEAN Studies อาเซียนศึกษา 2/2015

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

รายวิชาอาเซียนศึกษา เป็นรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป เปิดสอนในภาคเรียนที่ 3/2557 โดยมีทีมคณาจารย์ผู้สอนจาก คณะเศรษฐศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์