1/58 2/2กร เทคโนโลยีฯ

บุญฤทธิ์ หนูปลอด

วิทยาลัียอาชีวศึกษาภูเก็ต

คำอธิบายชั้นเรียน

เทคโนโลยีสารสนเทศ