เหตุการณ์ปัจจุบัน ส33242

คำอธิบายชั้นเรียน

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6