ง21105 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ม.1

คำอธิบายชั้นเรียน

ง21105 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ม.1