ง21105 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ม.1

เรวดี เกษตรเจริญ

โรงเรียนสตรียะลา

คำอธิบายชั้นเรียน

ง21105 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ม.1