ทัศนศิลป์

คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษาเพื่อให้เข้าใจการนำทัศนธาตุมาสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ การใช้วัสดุอุปกรณ์ในการสร้างสรรค์งานของศิลปินและตนเอง การใช้เทคนิคต่างๆทางทัศนศิลป์มาสร้างงานศิลปะเพื่อสื่อความหมาย