การงานอาชีพและเทคโนโลยี (ง33101) ม.6/2

ณรงค์ศักดิ์ จันทะรักษา

โรงเรียนพังเคนพิทยา

คำอธิบายชั้นเรียน

การงานอาชีพและเทคโนโลยี ม. 6/2