เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

วิชาเคมี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เรื่องไฟฟ้าเคมี

เกี่ยวกับชั้นเรียน

Mr Chirawuth Boonsak

Rattanakosinsompochbangkhen School

วิชาเคมี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 บทที่1 เรื่องไฟฟ้าเคมี แบ่งออกเป็นหน่วยการเรียนรู้ได้ดังนี้
              หน่วยที่ 1 ปฏิกิริยารีดอกซ์
              หน่วยที่ 2 การดุลสมการรีดอกซ์
              หน่วยที่ 3 เซลล์กัลวานิก
              หน่วยที่ 4 ศักย์ไฟฟ้าของเซลล์
              หน่วยที่ 5 เซลล์กลัวานิดชนิดปฐมภุมิ
              หน่วยที่ 6 เซลลืกัลวานิกชนิดทุติยภูมิ
              หน่วยที่ 7 เซลล์อิเล็กโทรไลต์
              หน่วยที่ 8 ประโยชน์ของเซลล์อิเล็กโทรไลต์
              หน่วยที่ 9 การผุกร่อนของโลหะ
              หน่วยที่ 10 ความก้าหน้าทางเทคโนโลยีเกี่ยวกับเซลล์ไฟฟ้าเคมี