Thailand Palliative Care Survey

คำอธิบายชั้นเรียน

ด้วยชมรมบริบาลผู้ป่วยระยะท้ายแห่งประเทศไทย เครือข่าย palliative care ในโรงเรียนแพทย์ กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย สนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) 

มีความประสงค์จะสำรวจข้อมูลบุคลากรและการบริการด้าน palliative care ในประเทศไทย เพื่อใช้วางแผนกำหนดทิศทางการพัฒนาบุคลากรและระบบบริการ และจัดทำสมุดรายชื่อสถานพยาบาลที่ให้บริการด้านนี้แจกให้สถานพยาบาลต่างๆ ใช้เป็นแหล่งข้อมูลสำหรับการส่งต่อผู้ป่วยและประสานงานเครือข่ายการให้ บริการในพื้นที่