Thailand Palliative Care Survey


ผู้สอน
นุชระพี จันทร์ช่วย
เข้าสู่ระบบเมื่อ ประมาณ 6 ปี ที่แล้ว

ชื่อวิชา
Thailand Palliative Care Survey

รหัสวิชา
1540

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

คำอธิบายวิชา

ด้วยชมรมบริบาลผู้ป่วยระยะท้ายแห่งประเทศไทย เครือข่าย palliative care ในโรงเรียนแพทย์ กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย สนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) 

มีความประสงค์จะสำรวจข้อมูลบุคลากรและการบริการด้าน palliative care ในประเทศไทย เพื่อใช้วางแผนกำหนดทิศทางการพัฒนาบุคลากรและระบบบริการ และจัดทำสมุดรายชื่อสถานพยาบาลที่ให้บริการด้านนี้แจกให้สถานพยาบาลต่างๆ ใช้เป็นแหล่งข้อมูลสำหรับการส่งต่อผู้ป่วยและประสานงานเครือข่ายการให้ บริการในพื้นที่


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2567)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books