เทคโนโลยี 1 ชั้น ม.4/1

คำอธิบายชั้นเรียน

วิชา เทคโนโลยี 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4