การนำเสนอข้อมูลแบบสื่อผสม ชั้น ม.6/1

คำอธิบายชั้นเรียน

รายวิชาเพิ่มเติม การนำเสนอข้อมูลแบบสื่อผสม กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6