เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

โปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์(ภาษาซี)เบื้องต้น

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ธีระ แสงศิริ

โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม

ศึกษาและปฏิบัติหลักการเขียนโปรแกรมภาษา ขั้นตอนการพัฒนาโปรแกรม การวิเคราะห์ปัญหา การออกแบบโปรแกรม การเขียนโปรแกรม การทดสอบโปรแกรม และการจัดทำเอกสารประกอบ การเขียนโปรแกรม เช่น ซี จาวา ปาสคาล วิชวลเบสิก ซีชาร์ป องค์ประกอบของโปรแกรม ตัวดำเนินการและนิพจน์คณิตศาสตร์ ฟังก์ชั่นตรวจสอบเงื่อนไข ฟังก์ชั่นวนรอบการทำงาน การเขียนโปรแกรมวนรอบการทำงาน ตัวแปรอาเรย์ พอยน์เตอร์ การเขียนโปรแกรมประยุกต์ใช้งานด้านต่างๆ เช่น การจัดการข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การแก้ปัญหาในวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ การสร้างชิ้นงานด้วยโปรแกรมภาษา

ศึกษาและอธิบายถึงคุณธรรม จริยธรรม ของนักพัฒนาโปรแกรม(Programmer) ต้องไม่ใช้ความรู้ในทางที่ผิด

ผลการเรียนรู้

1.บอกหลักการเขียนโปรแกรมภาษาได้

2.บอกขั้นตอนการพัฒนาโปรแกรมได้

3.สามารถการวิเคราะห์ปัญหาและออกแบบโปรแกรมได้

4.บอกองค์ประกอบของโปรแกรมได้

5.สามารถใช้ตัวดำเนินการและนิพจน์คณิตศาสตร์ได้

6.สามารถใช้ฟังก์ชั่นตรวจสอบเงื่อนไขได้

7.สามารถเขียนโปรแกรมวนรอบการทำงานได้

8.สามารถใช้ตัวแปรอาเรย์และพอยน์เตอร์ ได้

9.สามารถเขียนโปรแกรมประยุกต์ใช้งานด้านต่างๆ ได้

10.บอกถึงคุณธรรม จริยธรรม ของนักพัฒนาโปรแกรมได้