มัธยมศึกษาปีที่ 3

คำอธิบายชั้นเรียน

รายวิชาคอมพิวเตอร์ (การสร้างภาพเคลี่อนไหว)