มัธยมศึกษาปีที่ 3

ทินกรณ์ สีแสด

โรงเรียนบ้านผักหย่า

คำอธิบายชั้นเรียน

รายวิชาคอมพิวเตอร์ (การสร้างภาพเคลี่อนไหว)