เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

Photojournalism

เกี่ยวกับชั้นเรียน

 

ศึกษาถึงกระบวนการคิด การจัดองค์ประกอบ การผลิตภาพถ่ายตามประเภทและชนิดของภาพถ่ายวารสารศาสตร์ ตลอดจนการคัดเลือกและบรรณาธิกรภาพถ่ายวารสารศาสตร์ให้มีประสิทธิผล อีกทั้งศึกษากระบวนการถ่ายภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวในรูปแบบของงานดิจิตอล การตกแต่งภาพนิ่งด้วยโปรแกรมตกแต่งสำเร็จรูป  และตัดต่อภาพเคลื่อนไหวด้วยโปรแกรมตัดต่อสำเร็จรูป