Photojournalism

คำอธิบายชั้นเรียน

 

ศึกษาถึงกระบวนการคิด การจัดองค์ประกอบ การผลิตภาพถ่ายตามประเภทและชนิดของภาพถ่ายวารสารศาสตร์ ตลอดจนการคัดเลือกและบรรณาธิกรภาพถ่ายวารสารศาสตร์ให้มีประสิทธิผล อีกทั้งศึกษากระบวนการถ่ายภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวในรูปแบบของงานดิจิตอล การตกแต่งภาพนิ่งด้วยโปรแกรมตกแต่งสำเร็จรูป  และตัดต่อภาพเคลื่อนไหวด้วยโปรแกรมตัดต่อสำเร็จรูป