Photojournalism


ผู้สอน
นาย ธรรมยุทธิ์ จันทร์ทิพย์
เข้าสู่ระบบเมื่อ มากกว่า 12 ปี ที่แล้ว

ชื่อวิชา
Photojournalism

รหัสวิชา
1543

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

คำอธิบายวิชา

 

ศึกษาถึงกระบวนการคิด การจัดองค์ประกอบ การผลิตภาพถ่ายตามประเภทและชนิดของภาพถ่ายวารสารศาสตร์ ตลอดจนการคัดเลือกและบรรณาธิกรภาพถ่ายวารสารศาสตร์ให้มีประสิทธิผล อีกทั้งศึกษากระบวนการถ่ายภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวในรูปแบบของงานดิจิตอล การตกแต่งภาพนิ่งด้วยโปรแกรมตกแต่งสำเร็จรูป  และตัดต่อภาพเคลื่อนไหวด้วยโปรแกรมตัดต่อสำเร็จรูป


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2567)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books