เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

รายวิชาหลักกระบวนการพยาบาล 993-122 (ปีการศึกษา 2557)

เกี่ยวกับชั้นเรียน

นางสาว เจ๊ะยารีเย๊าะ เจะโซ๊ะ

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

เป็นรายวิชาเกี่ยวกับกระบวนการพยาบาล และการประเมินร่างกาย