รายวิชาหลักกระบวนการพยาบาล 993-122 (ปีการศึกษา 2557)

เจ๊ะยารีเย๊าะ เจะโซ๊ะ

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

คำอธิบายชั้นเรียน

เป็นรายวิชาเกี่ยวกับกระบวนการพยาบาล และการประเมินร่างกาย