ชั้น ม.1/5

คำอธิบายชั้นเรียน

วิชาเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 5
มีสมาชิกทั้งหมด 40  คน