เทคโนโลยีสารสนเทศ 1

คำอธิบายชั้นเรียน

รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1