เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

เทคนิคปฏิบัติงานสำนักงาน

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับงานดานการติดตอสื่อสารธุรกิจ งานดานการใหบริการเกี่ยวกับ เอกสาร งานผลิตเอกสารรูปแบบตาง ๆ งานการใชเครื่องใชสํานักงานที่ทันสมัย การบํารุงรักษา เครื่องใชสํานักงาน งานรวบรวมเก็บรักษาขอมูล และการนําไปใชประโยชน งานการบันทึกและ รายงานผลการปฏิบัติงาน