เทคนิคปฏิบัติงานสำนักงาน

คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับงานดานการติดตอสื่อสารธุรกิจ งานดานการใหบริการเกี่ยวกับ เอกสาร งานผลิตเอกสารรูปแบบตาง ๆ งานการใชเครื่องใชสํานักงานที่ทันสมัย การบํารุงรักษา เครื่องใชสํานักงาน งานรวบรวมเก็บรักษาขอมูล และการนําไปใชประโยชน งานการบันทึกและ รายงานผลการปฏิบัติงาน