เทคนิคปฏิบัติงานสำนักงาน
ผู้สอน

อุลัมภีร์ แก้วพัตร

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 9 เดือนที่ผ่านมา


ชื่อชั้นเรียน
เทคนิคปฏิบัติงานสำนักงาน

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
15449

สถานศึกษา
วิทยาลัยเทคนิคนครขอนแก่น

คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับงานดานการติดตอสื่อสารธุรกิจ งานดานการใหบริการเกี่ยวกับ เอกสาร งานผลิตเอกสารรูปแบบตาง ๆ งานการใชเครื่องใชสํานักงานที่ทันสมัย การบํารุงรักษา เครื่องใชสํานักงาน งานรวบรวมเก็บรักษาขอมูล และการนําไปใชประโยชน งานการบันทึกและ รายงานผลการปฏิบัติงาน


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.