เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

การเขียนโปรแกรมด้วย Visual Basic 6

เกี่ยวกับชั้นเรียน

นาย ณรงค์ศักดิ์ จันทะรักษา

โรงเรียนพังเคนพิทยา

มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ Visual Basic 6 การสร้างโปรแกรมใช้งานด้วย Visual Basic 6

การเขียนโปรแกรมให้ตัวควบคุมต่างๆ Object, Properties ความหมายและส่วนประกอบต่าง ๆ ของ IDE, Toolbar, Toolbox, Form, Project Explorer, Form Layout, Code Editor การเขียนโปรแกรม Visual Basic Algorithm, Flow Cart การสร้างโปรแกรมใช้งานคำนวณ Operator การทดสอบเงื่อนไข การใช้กรอบและตัวเลือก การใช้กล่องภาพและป้ายแสดงภาพ การป้อนข้อมูล การแสดงข้อความ การปรับปรุงแก้ไข ข้อมูล ตัวแปร และค่าคงที่ การสร้างแอพพลิเคชั่นฐานข้อมูล การใช้งาน SQL และการสร้างแอพพลิเคชั่นเพื่อใช้งาน โครงงาน Project

โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงาน อาชีพ และเทคโนโลยี มีทักษะการทำงาน ทักษะการจัดการ และสามารถนำเอาเทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีต่าง ๆ มาใช้ในการทำงานอย่างถูกต้อง เหมาะสมและเกิดคุณค่าสูงสุด

ตัวชี้วัด มาตรฐาน ง 3.1