วิทยาศาสตร์พื้นฐาน ม.๓/๒ สาธิตพัฒนา ๕๘

ธัญยธรณ์ อริยวิรวัฒน์

โรงเรียนสาธิตพัฒนา

คำอธิบายชั้นเรียน

ห้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์ วิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน ม.๓/๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๘