เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

3204-2005 ระบบฐานข้อมูล

เกี่ยวกับชั้นเรียน
 • 3204-2005วิชา ระบบฐานข้อมูล

เกณฑ์การให้คะแนนวิชาระบบฐานข้อมูล

แบ่งออกดังนี้

75 คะแนนเก็บ 25 คะแนนสอบ (25 คะแนนสอบปลายภาค)

 • 1.20 คะแนน จาก เอกสารและการออกแบบฐานข้อมูล ในโครงงานที่ทำร่วมกับวิชาการพัฒนาเว็บเพจขั้นสูง
 • 2.20 คะแนน จาก กิจกรรมศึกษาด้วยตนเอง และอภิปรายเนื้อหาที่ได้รับมอบหมาย (งานกลุ่ม)
 • 3.15 คะแนน จาก ผลคะแนนจากการทำแบบทดสอบหลังฟังอภิปรายบวกด้วยแบบทดสอบหลังเรียนรู้ด้วยตนเองโดยรวมในแต่ละบทเรียน ( 8 บทเรียน ) (อิงกลุ่ม)
 • 4.20 คะแนน จิตพิสัย และกิจกรรมอื่นๆ
 • 1.เอกสารและการออกแบบฐานข้อมูล

แบ่งกลุ่มกลุ่มละ 4 คน ดำเนินการศึกษาการพัฒนาฐานข้อมูล และรูปแบบเว็บไซต์ที่ต้องการ จำนวน 1 เว็บ นำเสนอโครงงาน ให้อาจารย์ที่ปรึกษาพิจารณา

 • 2.กิจกรรมศึกษาด้วยตนเอง และอภิปรายเนื้อหาที่ได้รับมอบหมาย

การให้คะแนน การนำเสนอ 15 คะแนน เอกสารประกอบการอภิปราย 5 คะแนน การถามตอบ 5 คะแนน ไม่มีเอกสารไม่อนุญาตให้อภิปราย

แบ่งกลุ่มออกเป็น 8 กลุ่มจำนวนเท่าๆกัน

ดำเนินการมอบหมายให้นักศึกษา ไปดำเนินการศึกษาตามหัวข้อที่ได้รับมอบหมาย อาทิเช่น การ สืบค้น ค้นคว้า สอบถาม จากนั้นนำองค์ความรู้ พร้อมการอ้างอิง มาจัดทำสื่อนำเสนอ อันประกอบด้วย

 • 1.Powerpoint หรือสื่อชนิดอื่นๆ เช่นวีดีโอ flash ก็ตามแต่สะดวก
 • 2.เอกสารประกอบการอภิปราย จำนวน 9 ชุด ส่งมอบให้ตัวแทนกลุ่มละ 1 ชุด และอาจารย์ 1 ชุด
 • 3.แบบทดสอบที่ออกแบบเพื่อทดสอบผลการเรียนรู้ของเพื่อนจำนวน 2 ชุด ๆ ละ 10 ข้อ โดยมีคำถามที่ไม่เหมือนกัน พร้อมแบบเฉลย ส่งมาที่เมล์อาจารย์ [email protected] ก่อนวันอภิปรายของตนเอง 2 วัน
 • 4.ตั้งคำถามเพื่อสอบถามเพื่อภายในห้อง อย่างน้อย 5 ข้อ ควรถามในสิ่งที่สอน และไม่ควรเตรียมการให้คำตอบเพื่อน เพราะจะไม่ได้เรียนรู้ ถ้าเพื่อนตอบผิดก็ไม่เป็นไร อภิปราย แลกเปลี่ยนความรู้กัน

การแบ่งเวลาเรียน

 • 1.ให้นักเรียนทุกคนพูดคุยกัน เพื่อกำหนดวันอภิปรายประจำสัปดาห์ ว่าจะเลือกวันใด แล้วทำการกำหนดให้เป็นวันอภิปรายทุกอาทิตย์
 • 2.ทุกกลุ่มดำเนินการอภิปรายภายในระยะเวลาที่กำหนด (30 นาทีสำหรับการอภิปราย และ 20 นาที ในการทำแบบทดสอบ)
 • 3.จากนั้นครูทบทวนเนื้อหาให้ในห้องเรียน จากนั้นกลับไปศึกษาเพิ่มเติมที่บ้าน แล้วกลับมาทำแบบทดสอบ ที่ออกแบบไว้
 • 4.นักเรียนทุกคนเขียนบันทึกการเรียนรู้ไว้ใน classstart ทำแบบฝึกหัดรายสัปดาห์ (ถ้ามี)ใน classstart พร้อมสรุปการถามตอบของตนเองที่มีต่ออาจารย์และเพื่อนร่วมห้องไว้ใน classstart อันเป็นการรวบรวมคะแนน กิจกรรมอื่นๆ
 • 5.ให้แต่ละกลุ่มอัพโหลดไฟล์ทุกชนิดที่ศึกษามาขึ้นไว้ใน classstart พร้อมมอบสำเนาให้แก่อาจารย์ทางอีเมล์ [email protected]
 • 6.เมื่อดำเนินการอภิปรายจนครบทุกกลุ่มแล้ว จะได้ทำการออกแบบและพัฒนาฐานข้อมูลของตนเองต่อไป ซึ่งก่อนหน้านั้นอาจจะมีการศึกษาเป็นการภายในของแต่ละกลุ่มมาแล้ว

การสอบปลายภาค เป็นการสอบแบบอนุญาตให้นำเอกสารประกอบการอภิปรายและเอกสารอื่นๆเข้ามาดูระหว่างการสอบได้ (ยกเว้น แบบทดสอบ ที่สอบไปแล้ว จะไม่อนุญาตให้นำเข้า ) ซึ่งเป็นการสอบประเภทOPENBOOK นักศึกษาสามารถเอาเอกสารประกอบการอภิปรายมาเข้าสอบได้ ข้อสอบมีทั้งอัตนัย และปรนัย โดยมีข้อสอบปรนัยที่เพื่อนๆได้ออกแบบไว้แล้ว เลือกมาทำเป็นข้อสอบด้วยประมาณ 50 %

การตัดเกรด แบบอิงกลุ่ม