57-3 4944803 ปัญหาพิเศษทางสาธารณสุข [กศ.บป.]

คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษาปัญหาในขอบเขตอาชีพสาธารณสุขตามความสนใจและความถนัดของผู้เรียน ภายใต้การควบคุมและแนะนำของอาจารย์