เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา หลักสูตรการสอนรุ่นที่ 16

เกี่ยวกับชั้นเรียน

จัดทำขึ้นเพื่อประกอบการเรียนการสอนในรายวิชา CI13501 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 3/2557 สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาหลักสูตรและการสอน รุ่นที่ 16 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี