เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา หลักสูตรการสอนรุ่นที่ 16

คำอธิบายชั้นเรียน

จัดทำขึ้นเพื่อประกอบการเรียนการสอนในรายวิชา CI13501 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 3/2557 สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาหลักสูตรและการสอน รุ่นที่ 16 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี