ม.1/5

คำอธิบายชั้นเรียน

อัตลักษณ์ของโรงเรียนอุตรดิตถ์

 วิชาการเลิศล้ำ คุณธรรมนำวิถี มีความเป็นสากล