อนุบาล 2 คุณครูเมทินี

เมทินี แก้วไชยะ

โรงเรียนบ้านนาโป่ง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

คำอธิบายชั้นเรียน

พัฒนาการครอบคลุมทั้ง 4 ด้าน