วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

คำอธิบายชั้นเรียน

เป็นเนื้อหา ความรู้เกี่ยวกับบทประยุกต์