เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน ม.2 เทอม 1

เกี่ยวกับชั้นเรียน

สุวคนธ์ ผงสีนวน

โรงเรียนหนองหิ้งพิทยา

เวลาเรียน 3 คาบต่อสัปดาห์ จำนวนหน่วยกิต 1.5 หน่วยกิต สอนโดย นางสาวสุวคนธ์ ผงสีนวน