วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน ม.2 เทอม 1

คำอธิบายชั้นเรียน

เวลาเรียน 3 คาบต่อสัปดาห์ จำนวนหน่วยกิต 1.5 หน่วยกิต สอนโดย นางสาวสุวคนธ์ ผงสีนวน