English for communication

ชื่นกมล นนทะไชย

โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล

คำอธิบายชั้นเรียน

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร