วิชาสังคมศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ครูผู้สอน นางพรสวรรค์ มาณะศิลป์

คำอธิบายชั้นเรียน

วิชานี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา