วิชาสังคมศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ครูผู้สอน นางพรสวรรค์ มาณะศิลป์

พรสวรรค์ มาณะศิลป์

โรงเรียนบ้านหนองสร้างไพร

คำอธิบายชั้นเรียน

วิชานี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา