เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

วิชาสังคมศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ครูผู้สอน นางพรสวรรค์ มาณะศิลป์

เกี่ยวกับชั้นเรียน

พรสวรรค์ มาณะศิลป์

โรงเรียนบ้านหนองสร้างไพร

วิชานี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา