ชั้นอนุบาล

จิรภา วงษ์สมบัติ

โรงเรียนบ้านหนองช้างคาวหนองบง

คำอธิบายชั้นเรียน

ส่งเสริมพัฒนาการทั้ง 4 ด้านของเด็กปฐมวัย