ชั้นอนุบาล

 ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

คำอธิบายชั้นเรียน

ส่งเสริมพัฒนาการทั้ง 4 ด้านของเด็กปฐมวัย