เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

58-1 4944902 การฝึกประสบการณ์ทางสาธารณสุขศาสตร์ [ภาค กศ.บป.]

เกี่ยวกับชั้นเรียน

58-1 4944902 การฝึกประสบการณ์ทางสาธารณสุขศาสตร์ [ภาค กศ.บป.]

4944902 การฝึกประสบการณ์ทางสาธารณสุขศาสตร์ (Field Experience in Public Health) 6(540)

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 4944901 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

ฝึกปฏิบัติงานแบบมีส่วนร่วมในสถานบริการสาธารณสุขของรัฐ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำความรู้ความสามารถรวบยอดจากการศึกษาตลอดหลักสูตรไปประยุกต์ใช้ในงานสาธารณสุขชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และกลมกลืน