การพัฒนาผลการเรียนรู้ ตามกระบวนการเรียนรู้แบบ MIAP ด้วยโปรแกรม ClassStart เรื่อง การออกแบบ Template Powerpoint ด้วย Photoshop สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมึกษาปีที่ 2

กนกวรรณ เรืองแสน

โรงเรียนมหาไชยพิทยาคม

คำอธิบายชั้นเรียน

รู้จักประยุกต์ Software ให้เกิดประโยชน์ดได้เอง