การสร้างภาพเคลื่อนไหวด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป ม.5/1

คำอธิบายชั้นเรียน

รายวิชาเพิ่มเติมระดับชั้นมัธศึกษาปีที่ 5

การสร้างภาพเคลื่อนไหวด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป โดยโปรแกรม Adobe Flash CS3