เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

การสร้างภาพเคลื่อนไหวด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป ม.5/1

เกี่ยวกับชั้นเรียน

รายวิชาเพิ่มเติมระดับชั้นมัธศึกษาปีที่ 5

การสร้างภาพเคลื่อนไหวด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป โดยโปรแกรม Adobe Flash CS3