เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

PHE 311 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ความหมาย ความสำคัญของอาชีวอนามัย ปัญหาสุขภาพอนามัยของผู้ประกอบอาชีพ ปัจจัยที่ทำให้เกิดโรคจากการประกอบอาชีพ หลักในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชีวอนามัย กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับอาชีวอนามัย การประเมินความเสี่ยงจากการทำงาน บทบาทของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน