PHE201-1-58-3

คำอธิบายชั้นเรียน

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ แหล่งข้อมูลสารสนเทศทางการสาธารณสุข งานบริการสารสนเทศด้านสาธารณสุข การสืบค้นและการประมวลผลข้อมูลด้านสาธารณสุขทางอิเล็กทรอนิคส์และอินเทอร์เน็ต การจัดการสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อให้บริการข้อมูลข่าวสารด้านสาธารณสุขและการประกันคุณภาพ