เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

6/4 คณิตศาสร์เพิ่มเติม ค33201

เกี่ยวกับชั้นเรียน

คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ค33201


รายวิชา คณิตศาสตร์เพิ่มเติม รหัสวิชา ค ๓๓๒๐๑ จำนวน ๑.๐ หน่วยกิต

เวลาเรียน ๒ ชั่วโมงต่อสัปดาห์ อัตราส่วนคะแนน ระหว่างเรียน : ปลายภาคเรียน = ๗๐ : ๓๐

คะแนนระหว่างเรียน K : P : A = ๒๐ : ๓๐ : ๒๐

ศึกษา ฝึกทักษะ/ กระบวนการในสาระต่อไปนี้ การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น โดยใช้การวัดการวัดการกระจายของข้อมูล การแจกแจงปกติ ค่ามาตรฐาน การแจกแจงปกติ และเส้นโค้งปกติ พื้นที่ใต้เส้นโค้งปกติ ความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชันระหว่างข้อมูล แผนภาพการกระจาย ความสัมพันธ์เชิงฟังชันของข้อมูลที่ประกอบด้วยสองตัวแปร ที่อยู่ในรูปอนุกรมเวลา การใช้ความสัมพันธ์ของข้อมูลทำนายค่าตัวแปรตาม เมื่อกำหนดตัวแปรอิสระให้

โดยจัดประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์ในชีวิตประจำวันที่ใกล้ตัวให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าโดยการปฏิบัติจริง ทดลอง สรุปรายงาน เพื่อพัฒนาฝึกทักษะ/กระบวนการในการคิดคำนวณ

การแก้ปัญหา การให้เหตุผล การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์และการนำประสบการณ์ด้านความรู้ ความคิด ทักษะกระบวนการที่ได้ไปใช้ในการเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ และใช้ในชีวิตประจำวันอย่างสร้างสรรค์รวมทั้งเห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ สามารถทำงานอย่างเป็นระบบระเบียบมีความรอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณและมีความเชื่อมั่นในตนเองมีความรักชาติศาสน์กษัตริย์ มีความซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการทำงาน รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ

การวัดและประเมินผลใช้วิธีการที่หลากหลายตามสภาพความเป็นจริงให้สอดคล้องกับเนื้อหาและทักษะที่ต้องการวัด