สาขาวิชาศิลปะดนตรีและการแสดงพื้นบ้าน

คำอธิบายชั้นเรียน

สาขาวิชาศิลปะดนตรีและการแสดงพื้นบ้าน

คณะศิลปนาฏดุริยางค์

วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด

หลักสูตรศิลปบัณฑิต 4 ปี