ผู้สอน
yothin phonkhet
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 4 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

สาขาวิชาศิลปะดนตรีและการแสดงพื้นบ้าน


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
15558

สถานศึกษา

วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม


คำอธิบายชั้นเรียน

สาขาวิชาศิลปะดนตรีและการแสดงพื้นบ้าน

คณะศิลปนาฏดุริยางค์

วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด

หลักสูตรศิลปบัณฑิต 4 ปี