เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

สาขาวิชาศิลปะดนตรีและการแสดงพื้นบ้าน

เกี่ยวกับชั้นเรียน

yothin phonkhet

วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม

สาขาวิชาศิลปะดนตรีและการแสดงพื้นบ้าน

คณะศิลปนาฏดุริยางค์

วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด

หลักสูตรศิลปบัณฑิต 4 ปี