สาขาวิชาศิลปะดนตรีและการแสดงพื้นบ้าน

yothin phonkhet

วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม

คำอธิบายชั้นเรียน

สาขาวิชาศิลปะดนตรีและการแสดงพื้นบ้าน

คณะศิลปนาฏดุริยางค์

วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด

หลักสูตรศิลปบัณฑิต 4 ปี