เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ม.5/4 วิชาท30205 การเขียน 1 ปีการศึกษา 2558

เกี่ยวกับชั้นเรียน

นาง สุกัญญา สังข์ประคอง

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม

วิชาภาษาไทย สาระเพิ่มเติม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558

วิชานี้เป็นวิชาของสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สาระเพิ่มเติม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558มีผลการเรียนรู้ ดังนี้

1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การผูกประโยค

2. นำความรู้เกี่ยวกับการผูกประโยคไปใช้ในการสื่อสารได้ถูกต้อง

3. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะของย่อหน้า

4. เขียนย่อหน้ารูปแบบต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง

5. มีความรู้ความเข้าใจในหลักการเขียนข้อความหลายย่อหน้าและสามารถนำไปใช้ได้

6. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความหมาย ประเภท หลักการเขียนบันทึก

7. เขียนบันทึกได้ถูกต้องตามรูปแบบ

8. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการเขียนประกาศรูปแบบต่างๆ

9. เขียนประกาศได้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์

10.มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการเขียนจดหมาย

11.เขียนจดหมายได้ถูกต้องตามรูปแบบการเขียนจดหมาย

12.มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการเขียนรายงาน

13.เขียนรายงานได้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์

14.มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการเขียนเรียงความ

15.เขียนเรียงความได้อย่างมีประสิทธิภาพ

16.ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับรูปแบบการย่อความ

17.ย่อความได้ใจความครบถ้วน