ครูอ้อย คณิตศาสตร์ ป.3 1/2558

สุภาพร ชิณวงศ์

โรงเรียนบ้านคอกช้าง

คำอธิบายชั้นเรียน

รายวิชา คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1/2558

ครูผู้สอน นางสุภาพร ชิณวงศ์