ม.6/6 เทคโนโลยีสารสนเทศ

คำอธิบายชั้นเรียน

เป็นวิชาพื้นฐาน ของระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย อยู่ในสาระที่่ 3 ของ มาตฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกอบด้วย 13 ตัวชี้วัด เวลาเรียน 1.5 หน่วยการเรียน