ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

จุราภรณ์ คงเจริญ

โรงเรียนวัดสมหวัง

คำอธิบายชั้นเรียน

รายวิชาภาษาไทย